Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmTặng sách

Thiền Quán Mật Chú Chuẩn Đề Qua Kinh Kim Cang

Truyền Thuyết Về Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ - GocPhongThuy.Net
Hình ảnh Tổ Đạt Ma

Để cho diễn đàn  ngày càng đi vào con đường của Phật đạo, thể hiện sự an lạc, hạnh phúc trong pháp tu. Với hạnh nguyện độ sinh, hôm nay, đem những gì chân thật trong sự sống tu hành cùng chia sẻ với quí bạn đạo, lấy thiền quán Mật chú Chuẩn đề qua kinh Kim Cang. Đây cũng là một bộ kinh lớn trong giáo pháp của Đức Phật. Kinh Kim Cang cũng là một trong những bộ kinh gối đầu giường của chư thiền giả. Cho nên, Kinh Kim Cang là một tác phẩm lớn, một bộ kinh tối thượng thừa của Hiển giáo. Với tính chất cao cả, vô thường như thế, hôm nay, sẽ kết hợp lại giữa hiển giáo kinh Kim Cang và Mật giáo “Mật chú Chuẩn Đề” để thể hiện lên phương pháp tu Hiển Mật viên thông. Bộ kinh có nhiều chi tiết, bố cục khác nhau, cùng văn kinh nhiều ít. Ở đây, chỉ lấy những phần trọng yếu trong Kinh văn để xây dựng phương pháp tu học.

Đây cũng là một việc làm rất mạo muội, với tài hèn, trí huệ mỏng manh mà làm như thế thì cũng mong quí tôn túc giúp đỡ, hỉ xả cho.

Chân Thành kính mong!

PHẨM 1

Chánh văn:

Bạch thế tôn! Người thiện nam, kẻ thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng, chánh giác nên làm sao trụ? Làm sao hang phục tâm mình?”.

Bộ kinh Kim cang là một bộ kinh chuyên về vô tướng, vô trụ, vô pháp. Không một vật gì ngay đó cả, cũng không niệm khởi hình danh, sắc tướng gì cả. Mà sao lại có một câu hỏi như trên là nói: “Có thiện nam, tín nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng, chánh giác….” Tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác ở đâu? Làm sao để phát? Đậy là một câu hỏi rất hay để thể hiện lên cái tâm giác hằng có của tất cả chúng sanh, cái phật tánh mà ai ai cũng có cả. Cho nên, Đức Phật bảo rằng “Ta là phật đã thành, chúng sanh là phật sẽ thành”. Từ vô thủy, vô chung đến nay ai cũng có sẵn cái tâm đó. Nó bàng bạc trong sự sống hằng ngày của chúng ta. Nó hiện thực qua tất cả các giác niệm, vọng niệm thiện ác. Nó có trong tất cả sự vật vạn pháp. Đức Lục Tổ Huệ năng nói: “Có cả thảy sự vật là tâm, ly cả thảy sự vật là tánh”. Khi chúng sanh nghe Ngài nói như vậy tự hiểu, tự giác ngộ cái hằng biết đó tức là phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Ngay chỗ đó, cái biết thể hiện lên tỏa sáng lan rộng trong vạn sự, vạn vật. Nó đã lan rộng như vậy thì nó không có cái ta, không có pháp, không trụ vào một giác niệm, vọng niệm vạn sự, vạn vật, vạn pháp nào cả tất là “nó ly cả thảy” để làm chủ cả thảy. Tất là vô trụ mà trụ. Ở đâu cũng có cái giác biết đó cả, ở tất cả các nơi không có trụ cái giác biết đó. Cho nên, nó cao cả, nó vô thượng. Thiện nam, tín nữ thể nhập hằng giác đó tức là phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đã phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác như thế thì trụ ở đâu? Trụ ngay chỗ “Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm”, trụ trên tất cả sự vật vạn pháp. Và trụ trên ly tất cả vạn sự, vạn pháp. Tất cả các niệm vạn sự vạn vật đến “giác niệm” hằng giác biết nhưng không trụ ở giác niệm nào cả. Ngay chỗ niệm đó biết đó, biết trên giác niệm đó tất là vô niệm, vô trụ. Ngay đó, không ngã, không ta, không người, không niệm, không trụ, không pháp.

Ngày xưa, Huệ khả cầu xin Tổ Đạt ma hang phục tâm cho. Đức Đạt ma bảo: “Ông hãy đưa tâm đây ta an cho”. Ngay tức khắc đó, Đức Huệ khả quán soi lại thấy tâm mình lăng xăng, không đem ra được. Ngài thưa: “Con không đem được”. Đức Đạt ma bảo ta đã an tâm cho ông rồi đó. Ngay tức khắc đó Đức huệ khả ngộ nhập tri kiến Phật, an lạc. Ngài đã thấy cái hằng giác biết đó trong cái lăng xăng hỗn tạp đó, cái hằng biết đó trong vô thủy, vô chung ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai không sai khác, không thêm, không bớt, không sáng tối. Ngài đã được Đức Đạt ma chỉ cho “cái biết” để hàng phục tâm mình. Như vậy, ngay đó tích tắc ngộ nhập. Cái hằng biết đó trong tất cả các pháp, vạn sự, mọi niệm thiện các không ta, không người mặc tình lui tới không ngăn ngại.

Như vậy mới đúng là Kim cang, không vật cứng gì phá vỡ lấy nó được.

Như vậy, khi người hành giả Mật tông đi vào hành niệm, họ đã ngộ nhập, phát tâm vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Như vậy rồi thì họ chủ có biết một Mật chú Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha- Bộ lâm. Họ không còn phải biết giữ một pháp nào nữa cả, một lòng niệm “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha . Bộ lâm”. Họ cứ niệm như thế, cứ nghe thấy trên từng giác niệm, vọng niệm, vạn sự, vạn vật đều nghe thấy bằng cái “Hằng giác biết” Thần chú Chuẩn đề. Lúc đó, miệng không còn niệm nữa mà tất cả các giác niệm nội thức thể hiện lên tất cả vạn vật, vạn pháp. Thần chú, âm thanh đã thể nhập cái giác biết đó. Khi đã thể nhập cái giác biết đó rồi thì tất cả sự tướng đều thể hiện “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm”. Lúc đó, lý sự tương ưng, mình là tất cả, tất cả là mình “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm” là tất cả, tất cả là “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm”.

Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác
Trăng trong, mây bạc hiện toàn chân.

Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

COMMENTS

WORDPRESS: 3
 • comment-avatar

  Chúng ta là những thiện nam tín nữ do phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng do tâm thức còn vọng động đủ điều nên Thầy đã chia sẻ phương tiện Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm để huân tập thực hành trên phương tiện đó dần dần từng bước để có sự trực nhận lại tánh giác thường hằng đó.

  Nhưng trên bước đường thực hành đó sẽ có rất nhiều chướng ngại nơi tâm thức do sự sống từ vô thủy vô chung hình thành nên những nội kết gọi là tập nghiệp tập khí chỉ những ai nhẫn nại cùng với thần chú Chuẩn đề trong mọi hành trạng của sự sống tâm thức bất kể thời gian không gian thì mới có cơ hội từng bước quay về với bản tâm mình.
  Khi ngộ nhập được rồi thì như thầy nói: Tất cả sự tướng, lý tướng tương ưng. Ta là tất cả, tất cả là ta. Thì đó là an trụ hàng phục tâm

 • comment-avatar

  Trong mỗi đàn pháp Thầy kiến tạo cho chúng con được dự để tụng niệm mật chú Chuẩn Đề  theo đàn pháp theo sự hướng dẫn của Thầy.thật tình trong lòng của đệ tự chúng con ai cũng muốn được tụng niệm mật chú theo đàn pháp.năng lực từ bi của Thầy toả ra từ của các bài pháp Thầy giảng làm cho chúng con bị trấn động tâm thức bao nhiều cái buồn phiền ở trong lòng chúng con như được hoá độ những nội kết ở trong lòng từ rất lâu được năng lực từ bị của Thầy bóc tách ra từng phần của nội kết.nguyên nhân của sự tham ái do dục vọng đạo diễn dẫn rắt chúng con bị mê mờ không có sự tỉnh giác trong tu học.cầu sự tu đề được an cái tâm nhưng sự huấn tập tu học thọ trì trì niệm mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm một ngày trì niệm quá ít.toàn làm bạn với vọng tưởng làm cho ta quên cả niệm chú lên tu hoài mà chưa giác ngộ được những lời Thầy chỉ dạy trong cuộc sống hiện thức 
  Đạo của Thầy luôn từ bi toả sáng bởi chúng con chưa chịu giác ngộ 
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
  Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
  Om Ma Ni Pad Me Hum 

 • comment-avatar

  Qua bài giảng của Thầy con hiểu được một phần về “ cái biết “ đó là kim cang là Phật trí con áp dụng vào cuộc sống và nhận biết được qua những lời Thầy dạy : “ em nói tâm em có Phật vì em niệm chú vậy một ngày các em niệm Phật niệm thần chú được bao nhiêu? Tâm em không có Phật. vì một ngày sống với những cái niệm phiền não, si mê kia nhiều hơn niệm Phật, niệm Chú thì sao mà tiêu nghiệp tiêu trừ đi những hoạn nạn, những tiếng thở dài những cái phiền não ngọn lửa uất kết không giải toả được nó là nhân của ngạ quỷ súc sinh, niệm Phật niệm Chú không sâu dày đâu có được trí huệ sáng suốt luôn hiện hữu trong tâm được.” Con nghe như vậy, con bị rối loạn tinh thần. Sau đó con mới hiểu được lời Thầy dạy giúp cho con thức tỉnh lại, ý nghĩa của việc hàng ngày niệm Phật niệm Mật Chú Chuẩn Đề là như vậy, là giúp cho tất cả mọi người cũng như với cá nhân con mỗi một niệm là một sát na là mỗi một phút giây trong hơi thở sự sống đều niệm Phật hướng về Phật dù trong tâm khởi lên cái vui, buồn, cái phiền não, cái sợ hãi thì trong mỗi cái niệm đó đều niệm Mật Chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Năng lực của Mật chú hoá giải những nội kết đó, có ánh sáng trí huệ của Đức Phật đang bao bọc chuyên trở cho người niệm trong từng ý niệm, cảm xúc, thọ cảm khởi lên biết như vậy là thọ nhận được những bình tĩnh sáng suốt trong tâm thì còn gì phải sợ nữa. Lại một lần nữa kẻ ngu si này được Thầy đánh đòn thức tỉnh. 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm