Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmThánh địa, Thánh khí Đức Phật

BẤT CHỢT NÓ GIẢ NHƯ TIẾNG HÉT CỦA HƯ KHÔNG

Chùa Từ Hiếu là một vùng đất linh. Tôi đến chùa Từ Hiếu bất chợt thể hiện lên trong tâm tôi rất nhiều điều. Những lần trước Tôi đến đây khi chùa Chánh Điện chưa sửa, chưa dỡ ra. Tôi vào chánh điện lúc đó thấy trên linh ảnh những vị tổ có những nét chữ Phạn, là mật chú Chuẩn Đề, Lục Tự Đại Minh Chân ngôn, Tịnh Pháp giới chân ngôn, Hộ thân chân ngôn ( Úm Xỉ Lâm), Tam tổng trì chân ngôn – Om A Hùm ( Úm A Hum).

   chùa Từ Hiếu

Lần đầu tiên đến đây tôi cảm nhận được sự an lạc hạnh phúc mà từ tâm của mình thể hiện ra. Những câu mật chú đó nó theo tôi, tôi theo nó hơn 30 năm. Ngắm nhìn và nghe nó nói, nghe nó chuyển động, nó chuyển hóa thể hiện đến tâm chư Phật, Bồ tát. Một sự chuyển hóa rất lớn trong đời tôi qua mật chú Chuẩn Đề. Mật chú đã thể hiện năng lực chân thật vi diệu không thể nghĩ bàn được lần đầu tiên tôi va chạm vào Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Qua một quyển sách nhỏ viết nói về năng lực mật chú, năng lực của mật chú Chuẩn Đề không thể nghĩ bàn được. Nhưng ở ngay tôi, tôi đã thấy và chứng ngộ, cảm nhận chân thật lần đầu tiên gặp mật chú. Tôi phải nhắc đi nhắc lại những nội dung câu cú, câu chuyện này. Không phải tôi quên hay lẩn quẩn. Mà ngay đây tôi muốn nói, muốn chứng minh rằng – năng lực mật chú đó thật vi diệu nó thật đúng theo lời chư Phật. Đúng theo lời chư Phật như vậy, nó đã đưa một cuộc đời của tôi đến sự an lạc, thật sự thoát khổ. Đó tôi muốn nói nội dung đó.

Ơn đức của chư Phật tôi đã thọ hưởng. Công ơn đó tôi nghĩ rằng trong vô lượng kiếp số tôi nói mãi điều đó cũng không bao giờ đền đáp trả ơn đến chư Phật trọn vẹn được, Và cũng ngay nội dung này thầm nói rằng với quí vị nào cảm thấy, cảm nhận đến mật chú Chuẩn đề hay tâm chú của chư Phật. Đó là một phương pháp thoát khổ vi diệu. Ngay đó tôi chỉ nghe thấy đọc trong một quyển sách nhỏ đó, có nói đến nội dung là năng lực của mật chú Chuẩn đề làm cho cây khô sinh hoa trái….tôi ôm “cái câu cú đó” về nhà phát nguyện đọc tụng – lượm phía sau hè, sau vách nhà tôi. Ngày xưa nhà lá, vách lá cây cột đòn tay, đòn dông, rui mè đều là cây, cây tre – Sau hè tôi có một mắt tre dài độ 2 phân, nó được cắt tề đòn tay cho bằng với nhau. Tôi vứt liệng ra phía sau cũng hơn 20 ngày. Vì nhà tôi, chính tôi xây dựng biết chắc điều đó là như vậy. Đem mắt tre vào thực hành, thực nghiệm và phát nguyện nếu mắc tre đó sống lại, con nguyện đời này và vô lượng kiếp số nữa tôi sẽ thọ trì tu học và hoằng hóa mật chú này. Thật vi diệu, mắc tre đó đã sống lại và trở thành bụi tre rất lớn. Ngay nơi đó mật chú đã lớn phát tiết thể hiện bí mật năng lực. Từ đó tôi hay nói viết, thể hiện mật chú này theo như lời nguyện.

Như vậy một sự cảm nhận, thọ cảm, tinh tiến trong sự tu học cho đến lúc tôi đặt chân lên nền chùa Từ Hiếu nó đã trải dài qua hơn 30 năm. Khi mắt tôi chạm đến những câu mật chú đó : nhãn căn, thân căn, thiệt căn, nhĩ căn ….6 thức chuyển động như một sự trở về, ngày ấy trong tôi trở về Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Tà Bà Ha. Bộ Lâm. Nó chuyển động tôi trong đi đứng nằm ngồi, cuối cùng sự lưu trú, đốn mỡ đó nó đã lan khắp trong tôi. Ngày ấy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngày ấy nơi đó lần đầu tiên tôi gặp chư Tổ khai sáng chùa Từ Hiếu – Cũng như bây giờ cũng chiếc áo, quần màu nâu sậm đen ống cao ống thấp, tóc râu bạc trắng với một con cọp cũng ngày ấy người xoa đầu tôi. Khi động tác xoa lên đầu tôi, nghe nơi đó mật chú vang lên Úm Lam – Úm Xỉ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum – Úm A Hùng và âm vang, vang lên A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật. Những âm này khi viết ra thành từ ngữ này nó khác với trong tâm thức mong quí vị hiểu cho, và tôi thiết nghĩ sẽ có những vị bảo rằng tại sao ông tổ ấy lại trao cho A Mi Đà Phật – A Di Đà Phật, nó thuộc Tịnh độ tông.

Ngày xưa chư Tổ, Thầy tu theo mật chú vẫn đọc tụng trì niệm A Mi Đà Phật, cùng Úm A Hùm. Tịnh độ, Mật, Thiền chỉ là một không khác. Vì khi đi vào Mật chú người hành giả cũng phải luôn luôn gặp những vị bổn sư trong vô hình của mình, Gặp Bổn Tôn của mình, gặp thiện tri thức của mình. Khi tu về pháp bí mật, mật chú chuẩn đề người hành giả phải gặp linh ảnh đức Phật mẫu Chuẩn Đề, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là phần thô còn đi sâu vào ý niệm nơi đó không ta không người chỉ có “ ý niệm” mật chú thì ngay đó có vô số chư Phật biến hiện, chư Bồ Tát, chư Thiên, Chư Thần luôn cả thấy biết cảm nhận thấy ở những cung cõi khác. Người hành giả phải cung thỉnh, kính thỉnh cùng thọ nhận những bí pháp trong vô hình đó khi gặp bổn tôn của mình đã gặp thọ nhận bí pháp của vị đó thì phải kính lễ xưng danh hiệu cùng công đức trí huệ của vị ấy chứ. Cho nên từ đó người hành giả mật tông có rất nhiều chơn sư trong vô hình. Khi họ trì Uế Tích – Đức Uế Tích rất từ bi. Khi trì niệm mật chú của Ngài xưng danh hiệu Đức Bổn Sư của Ngài thì Ngài từ bi hay đến quy y quán đảnh chỉ dạy cho mình. Mật chú Chuẩn đề, mật chú Lục tự đại minh chân ngôn – Khi trì niệm Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát quí ngài từ bi sẽ hóa thân dạy dỗ, qui y trao bí pháp cho ta. Người tu mật chú phải được chư Phật, chư Bồ Tát thị hiện dạy dỗ. Ngay nơi tâm thức của mình nên mới chứng ngộ được chứ. Nếu không có sự dạy dỗ hộ trì cho mình tôi nghĩ rất khó gặp bí pháp, đại pháp cùng an lạc.

Thực hiện giáo pháp của chư Phật là phải thực hiện ; Thiền, Mật, Tịnh. Vì tất cả cũng từ suối nguồn của tâm mà đỉnh nó là pháp tánh – Đệ nhất nghĩa. Người tu về mật, về tịnh độ phải luôn tỉnh giác. Cũng phải biết sự giải hợp của thân tâm. Ngay đây người hành giả phải thông hiểu, chứng nhập vào sự giả hợp của những nguyên tố, nguyên tử hay những hạt hạ nguyên tử đó để những âm thanh đang có ngay nơi đó là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Biết ngay nơi đó Om Ma Ni PadMe Hum, ngay nơi đó là Bộ Lâm – Úm Lam. Tất cả ngay nơi là diệu dụng của chơn chú. Đã nói rằng chơn chú, thì ngay nơi đó chúng tự do thoải mái ngôn ngữ không có và có vì tất cả do sự bất chợt vô minh. Nhưng ngay nơi đó người hành giả đó là sự bất chợt đó khi không vô minh. Nó là suối nguồn của Mật tông, suối nguồn của Thiền tông, suối nguồn của Tịnh độ tông. Ngay nơi đó và ngay nơi ý niệm của ta đang sống không hai không khác, không kia không đây, không ta không người. Ngay nơi đó thể hiện trong sự ẩn tàng. Ở trong đó thể hiện như vậy thì khi đó bất chợt sinh vô minh. Nhưng ngay nơi đó không vô minh thì Hành “một cái gì đó để” cho 6 thức thức dậy lên. Sự phân biệt nhấp nhô của biển tàng thức dậy sống. Nhưng ngay nơi đó nghe thấy cảm nhận những đợt sóng nhấp nhô đó là A Di Đà Phật là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum là Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì sóng kia cũng chỉ là nước.
Nước và nước.
Nước và nước sóng mòi từ đâu sanh –
Diệt đi về đâu –
Chúng đã hằng có.
Như vậy – Không sanh làm sao có diệt
Nước và sóng cùng biển cả
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum – A Mi Đà Phật


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC.Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 3
 • comment-avatar

  Nhiều hành giả cho rằng sự tu học của mỗi cá nhân chỉ là đọc tìm hiểu nghiên cứu, thọ pháp hoặc qui y từ một vị nào đó. Rồi trong quá trình tu học người hành giả đó chỉ cần chuyên tâm tụng kinh niệm phật, hoặc đơn giản hành thiền, thực hành theo một sự chỉ hướng dẫn nào đó từ một vị Thầy nào đó…và chỉ cần như thế là ta đang tu, đang thực hành giáo pháp của Đức Phật. Những điều mà nhiều hành giả cho rằng nghĩ rằng như vậy chỉ là một một khía cạnh rất nhỏ, rất nhỏ so với biển cả mênh mông trong quá trình tu học thực hành thực hiện giáo pháp Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp. Và trải qua quá trình tu học mà người hành giả đó không thọ nhận được sự giáo dưỡng chỉ dạy từ những vị Thầy trong vô hình, thì người hành giả đó nên nhìn nhận lại sự tu học của bản thân mỗi người xem sự thực hiện trì niệm thực hành của mình có quá ít, hoặc không có sự thường xuyên suốt nơi tâm thức. Nói chung về Thiền, Tịnh, Mật – cũng như nói riêng về Mật pháp.

  Nếu người hành giả nào đó xuyên suốt thường cầu tinh tấn về pháp bảo Chuẩn đề này, người hành giả đó ma sát, thọ cảm những luồng tư tưởng sự hướng dẫn chỉ dạy từ Thầy sư sĩ Thanh Hùng. Chỉ cần ôm thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Padme Hum sẽ có những bước phát triển tâm thức tâm linh nhất định hỗ trợ giúp cho người hành giả đó có một đời sống an lạc, tri túc nơi tâm thức. Để cầu hướng về sự tự do tự tại nơi thân, tâm.

  Xuyên suốt những luồng tư tưởng trong các bài viết Thầy luôn luôn đưa ra chỉ rõ con đường tu học đó tự tại trong những sự ràng buộc của thế gian. Đơn giản mà không đơn giản. Mỗi hành giả sẽ thấy, nghe, cảm nhận, hay biết ít nhiều về mặt đời sống tu học của Thầy…thấy một phần nào đó một bức tranh ảnh hiện từ sự tu học thực hành quán tưởng mật chú, mật phù, ấn pháp cùng đến sự hướng dẫn chỉ dạy từ Thầy hữu hình đến Thầy tổ vô hình, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh chúng. Sự thể hiện này của Thầy chỉ để ngầm thể hiện nói rằng năng lực Đức Phật, năng lực mật chú vi diệu. Vượt lên trên tất cả là không gì cả. Ngay đó Thầy thể hiện mà không thể hiện, không có bóng dáng ai ở đó để thể hiện. Đây luôn chính là cái điều mà tôi phủ phục đảnh lễ, kính lễ, kính ngưỡng Phật, Bồ Tát, Thánh chúng, Chư Thiên, Thầy, Tổ, đảnh lễ Thầy tôi. Từ những bức trảnh ảnh hiện phật bảo, pháp bảo,tăng bảo từ Thầy đó mà người hành giả đó có sự tinh tấn, động lực, phấn đấu vì từ lực đó Thầy ban trải cho tất cả chúng sinh ai hữu duyên thọ nhận để có sự trở về

  ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM – OM MA NI PADME HUM

 • comment-avatar

  Con nhớ Thầy vẫn thường dạy:”cuộc đời tôi chỉ có Đức Phật thôi.”Và quả thật,lời nói của Thầy chính là sự biểu hiện chân thật nhất của đời sống đạo hạnh.Thật ra,kinh luận rao giảng rất nhiều,nhưng để sống với tinh thần của giáo lý,hầu như rất ít,rất ít.cứ như vậy,người này sao chép,vay mượn ngôn từ rồi truyền trao cho nhau,thoả mãn cho nhau cái bóng ,cái vỏ bề mặt.Ta tự tạo khoảng cách xa dần,xa dần với sự sống đạo.Ngược lại,mỗi lần được gặp Thầy,thưa chuyện cùng Thầy,cái ý chí tu học,sự thổn thức về Thần chú Chuẩn Đề trong con lại càng được ươm nấu.Dù Thầy giảng pháp hay im lặng,cái đạo lực vẫn thâu nhiếp lấy con để khơi nguồn cho sự trở về.Thật sự,không có một bài pháp nào thuyết phục bằng cuộc sống hơn 30 năm Mật chú Chuẩn Đề của Thầy.Đó là minh chứng,là hiện hữu chân thật giá trị của giáo pháp thực hành.
  Đệ tử xin lắng tâm noi dấu.
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
  Om Mani Padme Hum.

 • comment-avatar

  Úm Lam
  Úm Xỉ Lâm
  Om Ma Ni Padme Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Di Lặc Vương Phật
  Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường…!!!
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Ba Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Ba Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ  Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm 
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum.       
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum.
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Ma Ni Pad Mê Hum
  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát 
  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát…